İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar

Firmanın imalat konusunu gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi.

 1. Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili Tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur.
 2. İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi fotokopisi.
 3. İşçilerin son 2 aylık SGK Hizmet Listesi ile tahakkuk fişleri, yeni kuruluşlarda SGK İşçi Girişleri. (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.),
 4. Vergi Levhası fotokopisi.
 5. Sanayi Sicil Belgesi ASLI (varsa)
 6. Firmaya ait elektrik faturasının fotokopisi.
 7. Kapasite Raporu Yenileme ve ilk Kapasite Raporu başvurusu ayırımı yapmaksızın makine faturalarının tamamı, – Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;
 8. a) Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinelerin faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,
 9. b) Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makine proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı, – Yurtdışından giriş yapan makine parkında;
 10. Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahhütname v.b. gibi belgeler kabul edilmeyecektir.
 11. İmalathane adresinin tescilinin yapılması zorunludur.

11- Marka Tescil Belgesi(varsa).

12- Patent Kullanım Belgesi(varsa)..

13- Know-How Sözleşmesi(varsa)..

14- Lisans Sözleşmesi(varsa)..

15- Deşarj İzni(varsa).

16- Emisyon İzni(varsa).

17- ISO 14000 Belgesi(varsa).

18- CE Belgesi(varsa).

19- HACCP Belgesi(varsa).