Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Hazine Müsteşarlığı tarafından Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda avantajlar sağlar.

KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve Araştırma-geliştirme yatırımları, tekno park ve tekno parklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar hariç,(Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.) Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir.

Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur.

Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatı na uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesinin Süresi :

Süre Uzatma Şartları: Süre uzatmanın şartı yatırıma başlanmış olmasıdır.
Verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır.

Belge Süresi:  Belgenin süresi belgenin içinde aşağıdaki formatta gibi yazılıdır.

Yatırıma Başlama Tarihi      :01/05/2010
Yatırımın Bitiş Tarihi            :01/05/2012

Süre yatırımın başlama tarihi ile bittiği tarih arasındaki fark kadardır. Bu örnekte 2 yıldır. Örnek tarihlere göre belge süresinin yarısı kadar bir yıl ek süre alınabilir. Alınan süre ile belgenin süre sonu tarihi ise 01/05/2013 tarihi olacaktır. Teşvik Belgesi yasasına göre süre bir defa uzatılabilir. Tekrar süre verilmez.

(Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın büyüklüğü ve yatırım süresi ile uyumlu olarak
altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması şarttır. Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa-arazi almak yatırıma başlama sayılmaz.)

Mücbir Sebep veya Fevkalade Hallerde Süre Uzatma :

Yatırım, yatırımcının aşağıda belirtilen mücbir sebepler ve mücbir sebep veya fevkalade hal durumları ile ilgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil gerçekleştirilemediğinin tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında bir defaya mahsus ek süre verilebilir.

Mücbir Sebepler :

İspatlanmak ve ilgili makamlardan alınan raporlarla tevsik edilmek kaydıyla, yangın, sel, deprem, fırtına vb. gibi konular mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

 • Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazının sigorta hasar Ekspertiz raporu ile birlikte tevsiki),
 • Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki),
 • Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki),
 • Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali,
 • Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile tevsiki),

Yatırım konusu makine-teçhizatın, yatırımcı iradesi ve kusuru dışında bir sebeple elden çıktığının (çalınması gibi) resmi kurumlardan alınacak belge ile tevsik edilmesi,

Yatırım Teşvik Belgesi Alımı İçin Gerekli Evraklar :

Proje Hazırlık İçin Gerekli Diğer Evraklar

 • Yatırım Bilgi formu (tarafımızca hazırlanarak gönderilecektir.)
 • Müracaat Harcı Makbuzu
 • Beyan ve Taahhüt
 • İmza sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Kapasite Raporu
 • İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin listesi (Varsa Proforma faturaları)
 • Şirket Ortaklarının Kısa özgeçmişleri (Doğum yılı, tarihi, tahsili ve tecrübe yılı yeterlidir.)
 • Kiralık ise yıllık kira sözleşmesi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • SSK Borcu Yoktur Yazısı (Kanun : 5510)
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi “Olumlu Kararı”  veya  “Gerekli Değildir Kararı”

Yatırım Teşvik Belgesi Kullanımında Dikkat Edilecek Kurallar :

1. Nasıl Kullanılır: Yerli ve ithal Makine Teçhizat alımlarınızda, yerli firma veya Gümrük idareleri makine listelerinize gerekli bilgiyi yazıp onaylamaları ile Gümrük Vergisi, KDV ve Fon ödemeden Yerli ve İthal makine alabilirsiniz.

 2. Gerçekleşme Bilgisi: Belge kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilir.

3. Faiz Desteği: Teşvik belgeli yatırımınızı gerçekleştirmek maksadıyla bir yıldan daha uzun süreli alacağınız
3 ncü bölgelerdeTL kredilerinde 3 puan, Döviz kredilerinde 1 puan,

4 ncü bölgelerdeTL kredilerinde 5 puan, Döviz kredilerinde 2 puan,
Faiz desteği uygulanacaktır.

4.  Değişiklikler: 
İhtiyacınız olan makineleri belgenize sonradan ekleyebilir ve değişiklik yapabilirsiniz.

5. Makine Alımları: 
Makinelerinizi, proforma fatura aldığınız firmalardan almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz firmadan istediğiniz markayı, günün gerçek fiyatları ile İthalde (+) / (-) %50, Yerli alımlarda (+) / (-) %30 değerleri içinde listede değişiklik yapılmaksızın satın alabilirsiniz.

6. Harcama Belgeleri: 
Teşvik belgesi başvurusundan önce  ve süre bitiminden sonra aldığınız harcama faturaları Teşviklerden yararlanmaz.

7. Tamamlama Vizesi: 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımınızı tamamladıktan sonra belgenin kapatılması “Tamamlama Vizesi” zorunludur. Fatura ve diğer belgelerinizi ayrı bir klasörde saklayınız. Tamamlama vizesinin yapılamaması, aldığınız devlet yardımlarını cezaları ile birlikte geri ödemenize sebep olacaktır.

8. Süreler: 
Yatırım Teşvik Belgenizin süresi içinde yatırıma başlanmış ise ek süre alınabilir. Ek süre, belgede yazılı orijinal sürenin yarısı kadardır.

9. Asgari Yatırım Sınırı: 
Belge çıkarma sırasında talep ettiğiniz makinelerin tamamını almak zorunda değilsiniz. Kurulacak tesiste yatırımın bütünlüğünün sağlanması, mamul imalatının gerçekleşebilmesi, asgari yatırım tutarınızın;
3 ve 4 ncü bölgeler için 500.000 TL,  1 ve 2 nci bölgeler için 1.000.000 TL. sınırını aşması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alımı için Önemli Bilgiler :

 1-  Yatırım kararı öncesi firmanızı bilgilendirir. Yatırım yeri seçimi, Yatırım cinsleri menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.

2-  Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makineler hakkındaki ihtiyacınızı, Yatırım yeri ve yapılacak yatırım tutarı hakkındaki bilgileri sorar. Firmanıza ait başvuru evraklarınızı isteyerek başvuru dosyanızı hazırlar.

3-  Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için talep edilen 2872 sayılı Çevre kanunun 10. maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı yazısının alınmasını sağlar.

4-  Dosyanızı ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 10-20 gün içinde Yatırım Teşvik Belgeniz sonuçlanır.

5-  Belgenizi firmanıza gönderirken, belge ile ilgili haklarınız, sorumluluklarınız, kullanım süresince yapılması gerekenlerin yazıldığı kullanma kılavuzunu verir.

6-  Belgenizin kullanımı aşamasında malların fiyatlarında, miktarlarında, modellerinde değişiklik istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.

7-  Belgenizin kullanımı aşamasında bildirim yükümlülüklerinizi, firmanızı arayarak, mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerinin gerçekleştirir.

8-  Yatırımınızın tamamlanması halinde, gerçekleşme bilgilerinin firmanızdan alır, Yatırım durumunu kontrol eder. Gerçekleşmenin yeterliliği hakkında bilgilendirir, sorun olmaması halinde belgenizin kapatılması (Tamamlama vizesi) işlemlerin başlatır.

9-  Kurum uzmanlarının Tamamlama vizesi için yapacakları ekspertiz programlarını organize ederek belgenizin kapatılmasını sağlar.