Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir? dediğimizde  6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen Sanayi Sicil Belgesidir.

6948 sayılı “sanayi sicil kanunu’ nun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmesi, faaliyete geçtiği andan itibaren 2 (iki) ay içerisinde il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüklerine şahsen veya taahhütlü posta ile başvurularak “sanayi sicil belgesi” almak zorundadır.

Sanayi sicil kanunu’ nun 1. Maddesinde: “Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.” hükümleri yer almaktadır.

Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.

Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir iş yerine sahip olması veya böyle bir iş yerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’ nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.